Onze diensten

De Omgevingswet 2021, deel 2

Datum: 13-05-2020

In Nederland zijn er veel regels over onze leefomgeving waardoor goede initiatieven soms vaak lang en lastig van de grond komen. Vanaf 2021 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet “De Omgevingswet” met 1 digitaal loket en dus 1 procedure. We schreven al eerder een nieuwsbericht over deze herziening. Gemist? Klik hier.

Minimale eisen bij invoering Omgevingswet

In juni 2019 heeft de Programmaraad een set criteria vastgesteld waaraan de verschillende overheden, op grond van de Omgevingswet, minimaal dienen te voldoen. De ambities richten zich op minimum 5 criteria’s namelijk:

  • De provincies en het Rijk hebben een vastgestelde omgevingsvisie;
  • De provincies hebben een vastgestelde omgevingsverordening;
  • De gemeenten stellen een omgevingsplan op;
  • Eisen rond het opstellen van een projectbesluit;
  • Eisen rond vergunningen en meldingen.

De partners gaan samen de uitdaging aan om 355 gemeenten, 12 provincies, 22 waterschappen, 8 departementen en verschillende uitvoeringsorganisaties te ondersteunen bij de invoering van de Omgevingswet in 2021. Ook stimuleert en faciliteert het programma interbestuurlijk en integraal werken. Iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor de daadwerkelijke implementatie van de Omgevingswet.

Algemene maatregelen van bestuur

De Omgevingswet werkt door in vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) namelijk:

1. Omgevingsbesluit (Ob)
De algemene en procedurele regels zijn bedoeld voor burgers, bedrijven en overheid. Het Omgevingsbesluit regelt welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen en welke procedures gelden.

2. Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
De regels in dit besluit zijn bedoeld voor de bestuursorganen van het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap. Het Rijk stelt bijvoorbeeld voor een aantal gebouwen specifieke regels. Deze instructieregels voor geluid zijn gericht op aangewezen geluidgevoelige gebouwen. Voor andere gebouwen of locaties bepaalt de gemeente zelf de mate van bescherming tegen geluid. Dat doet de gemeente vanuit haar taak ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’.

3. Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Het Activiteitenbesluit wordt vervangen door het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit nieuwe besluit stelt rijksregels over onder meer milieubelastende activiteiten en wateractiviteiten. De meeste ondernemers gaan in de dit nieuwe besluit vinden aan welke regels hun activiteiten moeten voldoen. In de praktijk zal blijken dat veel milieuregels vanuit het Activiteitenbesluit onder het gemeentelijk omgevingsplan vallen.

4. Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Het Besluit bouwwerken leefomgeving vervangt het Bouwbesluit. Het nieuwe besluit stelt algemene, rechtstreekse werkende regels aan activiteiten met betrekking tot bouwwerken, zoals bouwen en slopen. Deze regels gelden voor vergunningplichtige én vergunningvrije bouwactiviteiten. Met de Omgevingswet wordt bouwen in een technisch en ruimtelijk deel gescheiden. Dat levert twee activiteiten op: de technische bouwactiviteit en de omgevingsplanactiviteit voor een bouwwerk. Deze scheiding wordt ‘de knip’ genoemd.

Veranderingen voor bedrijven

Met de komst van de Omgevingswet, kan een ondernemer in 1 oogopslag zien welke regels gelden in de omgeving. Denk aan hierbij aan milieuregels over geluid, bodemkwaliteit, regels over bouwhoogte, veiligheidseisen etc. Als onderneming kan je ideeën aandragen over de omgeving. Desbetreffende inbreng of aanvraag wordt in een keer aan alle regels getoetst.

Als ondernemer krijg je daarnaast, uiteraard binnen de regels, veel ruimte tot initiatieven. Bijvoorbeeld met de omliggende ondernemers in eigen energieopwekking voorzien. Ook heeft de ondernemer meer invloed op de directe omgeving door een duidelijke participatie met de overheid.

Het uiteindelijke doel is om gezamenlijk te zorgen voor een mooiere, schonere en veilige leefomgeving. Is jouw organisatie compliant? De Kennisexperts van QSN hebben veel ervaring met inzicht geven en toetsen op wet- en regelgeving. Want onze klanten maken de wereld veiliger, socialer en duurzamer, dankzij ons werk! Meer weten? Neem contact op via info@qsn.nl

Meer lezen over de specifieke wijzigingen door de komst van de Omgevingswet? Lees hier deel 3! 

Bronnen: www.mkb.nl, www.omgevingswebportaal.nl & www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Omgevingswet

Meer informatie over de omgevingswet?

Contact