Onze diensten

Het Activiteitenbesluit in kader van milieuwetgeving

Datum: 12-11-2018

Sinds 1 januari 2008 is het Activiteitenbesluit milieubeheer van kracht voor bedrijven met milieubelastende activiteiten. Het Activiteitenbesluit bevat per activiteit regels voor milieuaspecten, zoals bodembescherming, luchtemissies, geluidhinder, lozingen, afvalscheiding en externe veiligheid.

Wat is het Activiteitenbesluit?

Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit als er sprake is van een inrichting zoals bedoeld vanuit de Wet milieubeheer en deze inrichting moet zijn aangewezen als een milieubelastende categorie op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) en Besluit omgevingsrecht.

Niet elk bedrijf heeft evenveel invloed op het milieu, daarom worden bedrijven gecategoriseerd. Het Activiteitenbesluit heeft het daarbij over verschillende typen namelijk: type A, type B en type C. Hierbij kan gesteld worden dat een bedrijf met een type A inrichting het minst milieubelastend is en een bedrijf met een type C inrichting het meest milieubelastend is.

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM)

Een bedrijf kan met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan welke type inrichting het is en welke voorschriften (milieuregels) het Activiteitenbesluit stelt aan zijn activiteiten. De AIM is een ICT-systeem dat tot doel heeft het Activiteitenbesluit te ontsluiten voor bedrijven en het bevoegd gezag.

Welke voordelen heeft de AIM?

De module kent een vragenboom op maat voor een bedrijf (profiel) en als output geeft het Activiteitenbesluit inzage in welke algemene milieuregels voor het bedrijf gelden. Daarnaast helpt de AIM ook om een eventuele online melding naar het bevoegd gezag compleet te maken en maakt daarbij een voorschriftenpakket op maat.

Samenwerken?

Vanuit de ISO 14001 norm is jouw organisatie als (bijna-) gecertificeerde organisatie verplicht te bewerkstelligen dat alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving wordt vastgesteld, begrepen en dat er consequent aan wordt voldaan.

Hulp nodig? QSN kan samen met jouw organisatie de relevante milieuwet- en regelgeving inventariseren (inclusief AIM invullen), vastleggen en adviseren in te ondernemen maatregelen om te voldoen aan deze milieuwet- en regelgeving. Daarbij houden wij wijzigingen in de relevante milieuwet- en regelgeving op het netvlies en geven deze wijzigingen tijdig door aan jouw organisatie. Onze consultants komen met een praktische aanpak die aansluit op de organisatie en aan de ISO 14001 norm voldoet.

Bron: www.infomil.nl en www.technischwerken.nl

activiteitenbesluit

Meer weten over de AIM of de wijze waarop wij kunnen helpen?

Contact