Onze diensten

Nieuwe SZW lijst

Datum: 29-07-2021

Werkgevers zijn verplicht medewerkers tegen blootstelling aan CMR (Kankerverwekkende, mutagene (genetische verandering veroorzakende) en/of reproductie toxische (giftig voor de voortplanting)) stoffen te beschermen. CMR stoffen zijn kankerverwekkend en/of mutageen en/of giftig voor de voortplanting. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert ieder halfjaar een bijgewerkte lijst met CMR stoffen in de Staatscourant. Op de SZW-lijst staan stoffen en processen die door de EU ingedeeld zijn als CMR. De SZW-lijst is aangevuld met stoffen die de Gezondheidsraad heeft ingedeeld als kankerverwekkend of giftig voor de voortplanting.

Geen nieuwe stoffen

Op 1 juli 2021 is een nieuwe lijst verschenen en hierop staan geen nieuwe stoffen. Wel zijn 5 stoffen verwijderd/samengevoegd. Het verschil met de voorgaande lijsten is ook dat er voor bepaalde stofgroepen individuele stoffen zijn opgenomen. In de nieuwe SZW-lijst staat dat als volgt geformuleerd:

Voor de classificatie worden hydraten van een stof en de watervrije (anhydraten) stof als dezelfde stof beschouwd. In deze lijst zijn daarom alleen anhydraten opgenomen, uitzonderingen daargelaten. Deze lijst bevat meerdere groepen stoffen waarvan niet alle individuele stoffen en CAS nummers worden vermeld. De voorbeelden zijn waar mogelijk gebaseerd op stoffen geregistreerd onder REACH of stoffen die volgens ECHA onderdeel zijn van deze groep. 

Deze aanpassing geldt voor zowel kankerverwekkende, mutagene als reprotoxische stoffen.

Overeenkomsten en verschillen

De SZW-lijst en de ZZS-lijst (Zeer zorgwekkende stoffen) overlappen gedeeltelijk maar er zijn ook verschillen. De SZW-lijst wordt gebruikt in het kader van arbeidsomstandigheden, ter bescherming van werknemers. De ZZS-lijst wordt toegepast in emissiebeleid ter bescherming van mens en milieu, bijvoorbeeld bij de vergunningverlening van Watervergunningen of Omgevingsvergunningen.

De lijst is terug te vinden onder: Nieuwe SZW-lijst 1 juli 2021 is verschenen | Toxic, Veilig Werken met Chemische Producten

CMR stoffen