Onze diensten

Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Datum: 02-01-2023

Steeds meer organisaties richten zich op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Daarbij is aandacht voor people, planet en profit. De focus op deze drie pijlers maakt het voor organisaties mogelijk om een maatschappelijke bijdrage te leveren en tegelijkertijd kansen voor de organisatie te creëren. Als een organisatie zich wil inzetten op de pijler people, is de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) interessant. Deze prestatieladder heeft als doel, de arbeidsparticipatie van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt te verhogen. Inmiddels zijn ruim 1400 organisaties PSO gecertificeerd. 

Wat is het PSO-keurmerk?

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een meetinstrument en kwaliteitskeurmerk, ontwikkeld door TNO. Het instrument meet objectief, in welke mate een organisatie werkgelegenheid biedt tot mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De PSO bestaat uit vier prestatieniveaus. Hoe hoger het niveau op de prestatieladder, hoe meer de organisatie bijdraagt aan kwetsbare groepen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen directe sociale bijdrage en indirecte sociale bijdrage. De directe sociale bijdrage is het percentage medewerkers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie, dat werkzaam is bij een organisatie. De indirecte sociale bijdrage is het percentage, waarbij inkopen van producten of diensten bij PSO-gecertificeerde organisaties en sociale werkvoorzieningen, zijn omgerekend naar het aantal FTE van de PSO-doelgroep, dat aan dit ingekochte deel van de omzet heeft meegewerkt. Het gaat dus over socialer ondernemen binnen de eigen organisatie én in de keten.

De percentages van de directe en indirecte sociale bijdragen worden bij elkaar opgeteld en leveren de totale sociale bijdrage op. Deze uitkomst wordt vergeleken met de normen van de PSO, op basis van het aantal medewerkers dat bij een bepaalde organisatie werkt. Daarnaast wordt getoetst of een organisatie op een kwalitatief goede en duurzame wijze, werkgelegenheid biedt voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Op basis van de output wordt de mate van sociaal ondernemen voor een organisatie bepaald 

De voordelen

PSO is een instrument dat inzicht geef in de mate waarin jouw organisatie bijdraagt aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen in de arbeidsmarkt. Met een PSO-keurmerk lever je een aantoonbare bijdrage aan een maatschappelijk vraagstuk. Maar wat is de meerwaarde voor jouw organisatie? Er zijn verschillende voordelen:  

  • Beter inzicht en grip op de Participatiewet, Banenafspraak en het Quotum;
  • Opdrachtgevers vragen steeds vaker om samenwerking met organisaties die aantoonbaar sociaal inclusief ondernemen;
  • Klanten kopen in toenemende mate producten of diensten die bijdragen aan een betere maatschappij;  
  • Medewerkers vinden een inclusieve werkgever steeds belangrijker;  
  • Invulling van het diversiteitsbeleid (MVO), niet uitsluiten maar insluiten;  
  • Versterken van de concurrentiepositie. Organisaties die sociaal ondernemen kennen een hogere gunfactor; 
  • Re-shoring en efficiëntere (werk)processen;
  • Steeds meer (semi) publieke opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies of waterschappen, accepteren PSO bij (gedeeltelijke) invulling van de Social Return eis. Door Social Return of Investment (SROI) kunnen inkopers van overheden, bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer stimuleren of verplichten om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.

Aan de slag

Wil jouw organisatie aan de slag met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen? Onze ervaren consultants helpen graag! We integreren de pijlers people, planet en profit op een manier de past bij jouw organisatie. Neem contact met ons op voor meer informatie over onze aanpak.  

Contact

PSO