Onze diensten

Preventiemedewerker

Datum: 16-07-2018

Door de komst van de nieuwe Arbowet moet de rol van Preventiemedewerker meer gaan leven. Organisaties dienen preventie meer centraal te stellen en ten minste één medewerker aan te wijzen die deze rol gaat vervullen (artikel 13 Arbowet). Heeft jouw organisatie de rol van Preventiemedewerker al conform geldende wet- en regelgeving ingericht?

Benoemen Preventiemedewerker

De Preventiemedewerker mag niet zomaar worden aangewezen. Deze moet over voldoende deskundigheid en ervaring beschikken en worden aangesteld met toestemming van het Medezeggenschapsorgaan of de OR. Heeft de organisatie maximaal 25 medewerkers in dienst? Dan mag deze rol ook door de Directeur worden uitgevoerd. In principe mag de Preventiemedewerker niet extern worden ingehuurd. Indien blijkt dat er onvoldoende interne mogelijkheden zijn, mag een combinatie tussen interne- en externe ondersteuning worden georganiseerd.

Deskundigheid Preventiemedewerker

Er zijn geen vaste verplichtingen ten aanzien van opleidingen voor de Preventiemedewerker. Er zijn diverse factoren die het benodigde deskundigheidsniveau bepalen. Denk daarbij aan de complexiteit, het aantal medewerkers, de aard- en omvang van de arbeidsrisico’s en de geldende wet en regelgeving. Het management in samenspraak met het Medezeggenschapsorgaan of de OR moeten de deskundigheidseisen vaststellen, waarna deze moeten worden getoetst door een gecertificeerde deskundige. Dit wordt vastgelegd in de RI&E.

Taken en verantwoordelijkheden

Afhankelijk van het type organisatie kan de invulling van de taken en verantwoordelijkheden van de Preventiemedewerker uiteenlopen. De volgende activiteiten zijn in ieder geval altijd van belang:

  • De Preventiemedewerker moet een toegankelijk aanspreekpunt zijn voor alle medewerkers, de wijze van toegankelijkheid moet daarbij zijn vastgelegd in de RI&E.
  • De Preventiemedewerker moet ondersteunen bij het opstellen van de RI&E en de opvolging van het plan van aanpak, ook kan hij een bijdrage leveren aan verdiepende RI&E’s.
  • De Preventiemedewerker moet een actieve bijdrage leveren om (bijna)ongevallen en gezondheidsklachten te beperken.
  • De Preventiemedewerker moet gezond en veilig werken effectief onder de aandacht brengen.
  • De Preventiemedewerker dient samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners te werken aan gezond en veilig werken.

Naast deze taken en verantwoordelijkheden kan het takenpakket worden uitgebreid met bijvoorbeeld het geven van voorlichtingen, samenwerking met de interne bedrijfshulpverlening en het vervullen van de rol van vertrouwenspersoon.

Het opzetten, onderhouden en verbeteren van gezond en veilig werken

Voor gestructureerde aandacht voor gezond en veilig werken zijn er certificatienormen zoals ISO 45001, de Veiligheidsladder en de VCA checklist. Onze Consultants hebben passende ervaring met begeleiding tot certificatie.

Bron: www.arboportaal.nl

Preventiemedewerker

Meer weten of hulp nodig? QSN helpt graag!

Contact