Onze diensten

De 3P’s in relatie tot ISO-managementsystemen

Auteur: Lonneke van Harrewijn
Datum: 03-08-2023

De termen People, Planet en Profit worden gezien als de pijlers van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit wordt ook wel het triple bottom line perspectief genoemd. Het is daarbij belangrijk dat er een goede balans is tussen de sociale-, de milieu- en de economische aspecten in de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Wanneer de combinatie van deze aspecten niet harmonieus is, dan zullen de aspecten er onder lijden. Maar hoe integreer je deze aspecten in een bestaand ISO-managementsysteem? En wat is de relatie met ISO en andere normschema’s?

Materialiteitsanalyse volgt uit context- en stakeholder analyse

Het ontdekken van de MVO onderwerpen die voor jouw organisatie van belang zijn kun je heel goed combineren met de eisen uit hoofdstuk 4 van de ISO managementsysteem normen. Door met de interne en externe stakeholders te bepalen door welke MVO onderwerpen jouw organisatie geraakt wordt en op welke MVO onderwerpen jouw organisatie invloed heeft, voeg je feitelijk een MVO materialiteitsanalyse toe aan de context- en stakeholder analyse die je voor het managementsysteem al had gemaakt.

Nieuwe kansen en risico’s – nieuw beleid, doelstellingen, acties en KPI’s

Logischerwijs volgt uit deze combinatie van gegevens een nieuwe set aan kansen en risico’s die aangepakt moeten worden om de MVO thema’s zo goed mogelijk te beheersen. Dit levert nieuw beleid op met doelstellingen, maatregelen en KPI’s waarop de voortgang wordt gemonitord.

Hiermee is de PDCA-cyclus rond en zijn de MVO onderwerpen geïntegreerd in de reguliere managementsysteem activiteiten van de organisatie. Ook ben je, met de juiste keuze van KPI’s, ook gelijk voorgesorteerd om te voldoen aan de duurzaamheidsrapportage eisen die tussen 2024 en 2026 gefaseerd van kracht worden voor grote en MKB organisaties.

Internationale standaarden – gebruik ze ter inspiratie of kies voor certificatie

Vind je dit een beetje te snel gaan of te kort door de bocht? Dan vind je misschien meer houvast in de bestaande en gestructureerde managementsystemen voor MVO die hieronder zijn beschreven. Deze normen kunnen ook als inspiratie worden gebruikt bij het bepalen van de relevante en significante MVO onderwerpen. Ook kun je ervoor kiezen om tegen deze normen te certificeren en/of deze te integreren in je bestaande managementsysteem.

ISO 26000

Om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) eenvoudig te integreren in een bestaand ISO-managementsysteem kan jouw organisatie het bestaande managementsysteem aanvullen met de duurzaamheidsonderwerpen uit de eisen van ISO 26000. Dit is de internationale richtlijn voor MVO. Deze richtlijn volgt, net als veel andere ISO-normen, de High Level Structure (HLS). Dit versterkt de aansluiting op reeds bestaande ISO-managementsystemen. Van de organisaties die een ISO 26000-verklaring publiceren is bijvoorbeeld circa 30% ISO 14001 gecertificeerd.

ISO 26000 biedt organisaties een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft richtlijnen voor het structureel invoeren van MVO. Vanuit de zeven kernthema’s kijkt een organisatie, samen met haar stakeholders, met welke maatschappelijke onderwerpen zij aan de slag gaat. De organisatie bepaalt welke thema’s worden opgepakt, welke doelstellingen voor deze thema’s worden geformuleerd en op welke manier deze doelstellingen worden gerealiseerd. De kernthema’s zijn te koppelen aan de 3P’s. Dit wordt officieel niet in de norm gedaan. De kernthema’s zijn:

  • Goed bestuur (Profit)
  • Mensenrechten (People)
  • Arbeidsomstandigheden (People)
  • Milieu (Planet)
  • Eerlijk en integer handelen (Profit)
  • Consumenten (Profit)
  • Maatschappelijke betrokkenheid (Profit)

ISO 26000 is een richtlijn en geen eisen stellend document. Het is dus niet mogelijk om te certificeren op deze richtlijn. Met de ISO 26000 zelfverklaring kunnen organisaties op een gestandaardiseerde manier vastleggen dat zij zich committeren aan het voldoen aan de ISO 26000 richtlijn en rapporteren over hun MVO beleid.

Wil jouw organisatie duurzame ontwikkelingen aantoonbaar maken? Kies dan voor certificatie tegen een van de treden van de MVO Prestatieladder.

MVO Prestatieladder

De MVO Prestatieladder is een in Nederland ontwikkeld certificatieschema wat geïnspireerd is op de ISO 26000 richtlijn. Het zet de Sustainable Development Goals (SGD’s) en People, Planet en Profit (3P’s) om naar hanteerbare eisen. De MVO Prestatieladder berust op drie fundamenten:

  1. Het definiëren van prestatie indicatoren op (maximaal) 33 gebieden. Deze gebieden staan in relatie met People, Planet en Profit.
  2. Het betrekken van stakeholders inclusief het bespreken van relevante prestatie indicatoren.
  3. De koppeling hiervan aan een managementsysteem.

De ladder kent vijf niveaus, met een toenemende mate van duurzaamheidsprestaties en transparantie. Dit geeft organisaties de mogelijkheid om zich continu te verbeteren op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

People

People heeft betrekking op de sociale gevolgen van de activiteiten van jouw organisatie. Een duurzame organisatie biedt een leefbare omgeving door middel van goede arbeidsverhoudingen, aandacht voor de werknemer zijn of haar ontwikkeling en het verdelen van de verantwoordelijkheid. Bij het aspect People gaat het niet alleen om de eigen medewerkers, maar ook om de mensen buiten de organisatie zoals werknemers in de leveranciersketen of degenen die wonen in de omgeving waar de organisatie is gevestigd.

Gezond en veilig werken – ISO 45001
Een belangrijk thema bij People zijn gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Als werknemer ben je verplicht een veilige en gezonde werkomgeving beschikbaar te stellen aan je medewerkers. Hiermee kan direct de link worden gemaakt met een ISO norm, namelijk ISO 45001. ISO 45001 is dé norm voor Gezond- en Veilig Werken. Met een certificaat toon je aan dat jouw organisatie aan alle eisen uit de norm voldoet. Dit heeft overigens wel hoofdzakelijk betrekking op de arbeidsomstandigheden binnen de eigen organisatie. Middels ketenverantwoordelijkheid voor uitbestede productie- of dienstverlening kan een organisatie ook eisen stellen aan en/of toezichthouden op de arbeidsomstandigheden bij deze leveranciers. Met een managementsysteem voor gezond en veilig werken kunnen belangrijke onderdelen van het onderdeel ‘People’ binnen het MVO-beleid naar een hoger plan worden gebracht. Echter, een alomvattend managementsysteem voor het onderdeel ‘People’ is niet aanwezig.

Beveiliging van persoonsgegevens (privacy) – ISO 27001
Er is ook een koppeling tussen People en informatiebeveiliging. Want hoe ga je om met de privacy van klanten? Of met de persoonsgegevens van jouw medewerkers? Met een ISO 27001 certificaat voor informatiebeveiliging toont jouw organisatie aan dat alle risico’s rond beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie op een adequate en integere wijze zijn afgedekt. Door ISO 27001-certificatie worden de prestaties op dit gebied continu verbeterd en wordt er voldaan aan de geldende (privacy) wet- en regelgeving.

Planet

Planet staat voor de verantwoordelijkheid die de organisatie neemt met betrekking tot het milieu. Er wordt actief gekeken naar de ecologische gevolgen van de organisatie: welke invloed heeft onze organisatie op het milieu? En hoe wordt onze organisatie geraakt door het milieu; bijvoorbeeld de effecten van klimaatverandering, waterschaarste of het opraken van natuurlijke hulpbronnen? Maar vooral wat doen we om deze impact zo klein mogelijk te maken? Organisaties met een proactieve houding richting het nastreven van een gezonde en natuurlijke leefomgeving en het oplossen van milieuproblemen kiezen vaak voor het opzetten en implementeren van een ISO 14001 managementsysteem. Daarmee wordt de basis gelegd voor het aantoonbaar maken van het onderdeel ‘Planet’. ISO 14001 is dé internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. Vanuit een levenscyclusperspectief wordt bepaald welke milieu aspecten voor haar relevant zijn en hoe de organisatie hierdoor geraakt wordt en hoe zij hier invloed op kan uitoefenen.

In aanvulling op het milieumanagementsysteem kan een organisatie extra instrumenten inzetten om verbetering bij een bepaald milieuaspect, zoals energie en CO2-reductie, te realiseren. Certificatie op de ISO 50001 en/of de CO2 Prestatieladder is bijvoorbeeld zo’n instrument en sluit goed aan bij de basis die met ISO 14001 is gelegd. ISO 50001 is dé internationale norm voor energiemanagement. De CO2 Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument dat bedrijven en overheden helpt CO2 reductie te bewerkstelligen binnen de interne bedrijfsvoering, projecten én in de keten. Deze norm helpt organisaties verder bij hun doelstellingen ten aanzien van duurzaam inkopen en – aanbesteden. De CO2 Prestatieladder is ontwikkeld in Nederland, maar is als norm ook geaccepteerd en geaccrediteerd in België. De norm is tevens internationaal benoemd door zowel OESO als WBCSD als best practice.

Profit

Een organisatie moet naast financieel gezond zijn, ook ethisch en integer handelen middels een goede aansturing en het voldoen aan wet- en regelgeving. De juiste governance, het toevoegen van economische waarde en het nastreven van bedrijfscontinuïteit zijn noodzakelijk om de andere aspecten te kunnen realiseren. Ofwel, hoe bewaak je de continuïteit en ontwikkeling van de eigen organisatie. Daar gaat Profit over.

In elke ISO-managementsysteem norm gaat het over het managen van kansen en risico’s, het voldoen aan wet- en regelgeving en het managen van incidenten en noodsituaties. Eén van de maatregelen bij ISO 27001 (informatiebeveiliging) gaat heel specifiek over (IT) continuïteit. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het je wapenen tegen uitval van IT systemen, effecten van cybercriminaliteit etcetera. Voor organisaties waarbij de continuïteit van de bedrijfsvoering en de levering van haar product- of dienstverlening cruciale elementen zijn, kunnen aansluiting vinden bij de ISO 22301 norm voor bedrijfscontinuïteit.

Conclusie

Kortom, de aspecten People, Planet en Profit zijn aan diverse ISO-normen en prestatieladders te koppelen. Het is duidelijk dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk is én een steeds groter onderdeel van de bedrijfsvoering wordt.

Heb je hulp nodig bij het integreren van MVO in jouw huidige managementsysteem of wil je los hiervan met MVO aan de slag? Onze consultants denken graag met je mee! We kunnen ook interim MVO management capaciteit leveren. Neem vrijblijvend contact met ons op en we vertellen je graag over de mogelijkheden.

Contact

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen