Onze diensten

Energiebesparings-, informatie- en onderzoeksplicht

Auteur: Ann Depoorter
Datum: 12-05-2023

Heeft jouw organisatie een groot energieverbruik? Dan kan het heel goed zijn dat je moet voldoen aan de energiebesparings- en informatieplicht en/of de onderzoeksplicht. Wanneer dit het geval is moet de organisatie besparende maatregelen nemen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Maar hoe weet je welke maatregelen dat zijn? En hoe laat je aan het bevoegd gezag zien dat je aan de plicht voldoet? In dit blog zetten we het voor je op een rijtje.  

Energiebesparingsplicht

De energiebesparingsplicht verplicht bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit per jaar of 25.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar verbruiken om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren.  

De energiebesparingsplicht is onder de Omgevingswet opgenomen in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). De Bal gaat over de milieubelastende activiteiten op een locatie en de Bbl over de gebouwen op een locatie, ook wel gebruiksfuncties genoemd. Een milieubelastende activiteit is een activiteit uitgevoerd door de organisatie met een mogelijke negatieve impact op het milieu.  

Een organisatie kan ervoor kiezen om op eigen initiatief alle maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder uit te voeren maar kan ook gebruik maken van de toepasselijke maatregelen uit de Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML). In de EML staan wettelijk vastgelegde energiebesparende maatregelen, met voor de meeste organisaties, een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Op deze lijsten staan niet alle energiebesparende maatregelen die je in jouw specifieke situatie kan uitvoeren. Echter, de overheid heeft de EML goedgekeurd om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. De EML bestaat uit drie lijsten, namelijk voor gebouwen, faciliteiten en processen. Elke lijst is onderverdeeld in categorieën met één of meer erkende maatregelen. Als organisatie bepaal je welke categorieën relevant zijn en welke maatregelen onder die categorie op jouw organisatie van toepassing zijn. Is een maatregel van toepassing, dan moet je deze uitvoeren. Momenteel wordt de EML geactualiseerd en naar verwachting in mei 2023 in de Staatscourant gepubliceerd.  

Per 1 juli 2023 worden er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht gaat bijvoorbeeld ook gelden voor bedrijven die momenteel in het bezit zijn van een milieuvergunning. Eventuele energiebesparingseisen in de vergunning vervallen per 1 juli 2023. Daarnaast gaat de energiebesparingsplicht niet alleen maatregelen implementeren die energie besparen maar ook de CO2 uitstoot verminderen.  

Naast het uitvoeren van energiebesparende maatregelen moet de organisatie eens in de vier jaar over rapporteren over de energiebesparingsplicht aan de RVO. Dit gebeurt middels de informatieplicht en/of de onderzoeksplicht.

Informatieplicht

De informatieplicht geldt voor alle bedrijven die een energiebesparingsplicht hebben. Eens in de vier jaar (sinds 2019) moet de organisatie of instelling aan het bevoegd gezag rapporteren over welke energiebesparende maatregelen per vestiging zijn genomen of genomen gaan worden. De rapportage dient uiterlijk 1 december 2023 ingediend te zijn via het eLoket van de RVO. Hiervoor is minimaal eHerkenningsmiddel niveau 2+ nodig.  

De informatieplicht geldt zowel voor de gebouw gebonden maatregelen als de activiteit gebonden maatregelen. Voorheen was een organisatie onder de informatieplicht verantwoordelijk om zowel voor het gebouw als de activiteiten te rapporteren. Tegenwoordig wordt er een splitsing gemaakt. De eigenaar van het gebouw is verantwoordelijk voor de informatieplicht voor de gebouw gebonden maatregelen. De organisatie die de activiteiten uitvoert is dat voor de activiteit gebonden maatregelen.   

Onderzoeksplicht

De onderzoeksplicht geldt alleen voor locaties van bedrijfstakken waarvoor het Rijk de milieuregels bepaald met een erg groot energieverbruik, namelijk meer dan 10 miljoen kWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas (equivalent) per jaar. De onderzoeksplicht is nieuwe wetgeving en geldt alleen voor de activiteit gebonden maatregelen. Bedrijven die moeten voldoen aan de onderzoeksplicht moeten eens in de vier jaar inventariseren welke activiteit gebonden maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder zij kunnen uitvoeren. Daarbij ligt de focus op het verminderen van de CO2 uitstoot. Daarnaast moeten zij een onderzoeksrapportage opstellen en indienen met drie specifieke aanvullende eisen, o.a. een isolatiescan. De rapportage dient uiterlijk 1 december 2023 via het eLoket van de RVO ingediend te worden. Ook hiervoor is minimaal eHerkenningsmiddel niveau 2+ nodig. 

Beslisboom energiebesparing

Onlangs hebben we een beslisboom energiemanagement gepubliceerd. Deze beslisboom biedt handvaten hoe de Nederlandse en/of Europese wetgeving van toepassing is op jouw organisatie. Download de beslisboom hieronder. 

Hulp nodig?

Door aan deze plichten te voldoen, laat jouw organisatie zien haar steentje bij te dragen aan het verminderen van het energieverbruik, het verminderen van de CO2-uitstoot en het behalen van de klimaatdoelen. Daarnaast bespaart de organisatie op energiekosten. Hulp nodig bij het voldoen aan de energiebesparing– en informatieplicht. Onze ervaren consultants helpen graag! 

Contact

Bron: RVO (update 3 mei 2023)

onderzoeksplicht

Beslisboom energiebesparing

Beslisboom wetgeving energiebesparing 2023

Klimaatdoelen 2030

Wie, wat, hoe en wanneer:

  • Energiesparings- en informatieplicht
  • Onderzoeksplicht
  • EED auditplicht