Onze diensten

De nieuwe Omgevingswet, deel 4

Auteur: Ann Depoorter
Datum: 07-08-2020

Zoals in de eerder gecommuniceerde nieuwsberichten (deel 1, deel 2 en deel 3) is aangegeven worden er bij de nieuwe Omgevingswet ook aanvullingswetten geïntroduceerd. In dit nieuwsbericht informeren we je alvast over de voortgang van deze wetten. Vervolgens staan we ook stil bij het Digitale Stelsel Omgevingswet.

Status van de aanvullingswetten

Parallel aan de Omgevingswet worden vier aanvullingswetten gemaakt. Het gaat om de onderwerpen bodem, geluid, natuur en grondeigendom.

1. Aanvullingswet bodem
De kern van het huidige bodembeleid is het beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen. Dit blijft bij de overgang naar de Omgevingswet overeind. De Aanvullingswet bodem kent drie pijlers: preventie, integrale afweging en beheer historische verontreinigingen.

2. Aanvullingswet geluid
Geluid kan van grote invloed zijn op het woon- en leefklimaat van mensen en op hun gezondheid. Daarom zijn wettelijke regels nodig voor het geluid van bedrijven, industrieterreinen, wegen en spoorwegen in relatie tot geluidgevoelige gebouwen, zoals woningen, scholen, kinderdagverblijven en bepaalde medische instellingen. Met de Aanvullingswet geluid worden regels toegevoegd aan de Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

3. Aanvullingswet grondeigendom
Overheden voeren grondbeleid om de fysieke leefomgeving te beschermen en te ontwikkelen. Grondbeleid is er om (bebouwde) grond op tijd beschikbaar te krijgen voor ontwikkeling en om kosten en baten te verdelen over de betrokken partijen.

4. Aanvullingswet natuur
Met de huidige Wet natuurbescherming geeft Nederland uitvoering aan diverse Europese en internationaalrechtelijke verplichtingen, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De natuurbeschermingsregels gaan over in het stelsel van de Omgevingswet.

Onlangs heeft de Eerste Kamer met een ruime meerderheid ingestemd met de “Aanvullingswet Natuur” waarbij de belangrijkste uitgangspunten zijn de manier van natuurbescherming en de kwaliteit van de natuur.

Het Digitale Stelsel Omgevingswet

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het stelsel van de landelijke voorziening samen met de lokale systemen van overheden. De landelijke voorziening bestaat uit het Omgevingsloket met op de achtergrond een aantal informatiesystemen. Deze systemen, zoals de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB) en het Registratie toepasbare regels, zorgen ervoor dat informatie op de juiste plek in het Omgevingsloket beschikbaar komt. Uiteindelijk kan iedereen informatie over de leefomgeving op een centrale plek bekijken en direct gebruiken.

Het Omgevingsloket bestaat uit vijf onderdelen waarbij initiatiefnemers kunnen checken of ze een vergunning nodig hebben of een melding moeten doen. Ook kunnen ze zich oriënteren via regels op een kaart of een aanvraag of melding indienen. De vijf onderdelen worden nu nader toegelicht:

1. Vergunningscheck
Met deze check kunnen burgers en bedrijven controleren of ze hun plannen in de leefomgeving mogen uitvoeren of dat ze daarvoor toestemming nodig hebben. Dit gebeurt via vragenbomen met eenvoudige vragen en antwoorden.

2. Aanvragen
Via dit onderdeel kunnen burgers en bedrijven digitaal een aanvraag of melding opstellen en indienen. Ook dit wordt ingeregeld met vragenbomen.

3. Regels op de kaart
Met desbetreffend onderdeel kan iedereen de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per gebied of per locatie. Burgers en bedrijven kunnen zich zo oriënteren. Overheden daarentegen kunnen dit onderdeel gebruiken bij het opstellen en evalueren van hun beleid.

4. Maatregelen op maat
Dit specifiek onderdeel helpt burgers en bedrijven om zich te houden aan geldende regels voor een activiteit. Door de maatregelen te nemen, voldoen burgers en bedrijven aan de regels voor de activiteit die ze willen doen. De maatregelen zijn opgebouwd op drie onderdelen:

  • Een korte beschrijving van de maatregel;
  • Een toelichting op de maatregel;
  • Een link naar de juridische grondslag van de maatregel.

5. Mijn Omgevingsloket
Dit onderdeel is in ontwikkeling. Het Omgevingsloket vervangt bij de inwerkingtreding bestaande toepassingen namelijk:

  • Omgevingsloket online;
  • Activiteitenbesluit Internet Module (AIM);
  • Ruimtelijkeplannen.nl

In september 2020 informeren we je verder over het nieuwe Omgevingsloket.

Hulp nodig?

Wil je meer weten over de specifieke wijzigingen ten aanzien van de huidige milieuregels binnen het Activiteitenbesluit vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bronnen: www.omgevingswebportaal.nl, www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl, www.rijksoverheid.nl &  
www.infomil.nl

Omgevingswet