Onze diensten

De nieuwe Omgevingswet, deel 5

Datum: 01-09-2020

Zoals in dit nieuwsbericht (deel 4) is aangegeven bestaat het Omgevingsloket uit vijf onderdelen waarbij initiatiefnemers kunnen checken of ze een vergunning nodig hebben of een melding moeten doen. In dit nieuwsartikel wordt stil gestaan bij het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding.

Van Omgevingsloket online en AIM naar het nieuwe Omgevingsloket van het DSO

Tot op heden wordt via het Omgevingsloket online of de AIM een vergunning aangevraagd of melding gedaan. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de locatie en/of de werkzaamheden van de inrichting veranderd zijn. Dit gaat met de ingang van de nieuwe Omgevingswet veranderen. De aanvraag vergunning zal dan via het Omgevingsloket, onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) plaatsvinden.

Hoe nu te werk

Door middel van een stappenplan milieubelastende activiteiten kan uitgezocht worden welke regels voor een bepaalde milieubelastende activiteit gelden. Nog even herhalend in de nieuwe Omgevingswet verdwijnt het begrip ‘inrichting’ uit de Wet milieubeheer (Wm), dat wordt vervangen door een regulering per milieubelastende activiteit. Een milieubelastende activiteit is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.

Stappenplan milieubelastende activiteiten

Stap 1
Valt de activiteit onder hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) als milieubelastende activiteit? Alleen dan is het Bal van toepassing.

Stap 2
In hoofdstuk 3 van de Bal is een artikel dat aangeeft welke inhoudelijke regels van hoofdstuk 4 en 5 van toepassing zijn. Daarnaast geldt altijd de specifieke zorgplicht (Hoofdstuk 2).

Stap 3
Is het Bal niet van toepassing is, kijk ook verder. Het bevoegd gezag (provincie/gemeente) kan met maatwerkvoorschriften, vergunningvoorschriften, maatwerkregels en gelijkwaardige maatregelen komen die specifiek gelden voor de provincie of gemeente.

Stap 4
In hoofdstuk 3 staat per paragraaf aangegeven of een milieubelastende activiteit vergunning plichtig is. Er wordt duidelijk aangegeven welke informatie een bedrijf moet aanleveren bij een aanvraag voor een vergunning.

Stap 5
Kijk in hoofdstuk 4 bij de inhoudelijke regels of een melding van toepassing is voordat begonnen kan worden met de activiteiten.

Stap 6
Kijk welke andere informatie aangeleverd moet worden bij het bevoegd gezag, zoals opgenomen in hoofdstuk 2, 3, 4 en 5.

Stap 7
Als laatste kunnen ook nog decentrale regels voor de milieubelastende activiteiten gelden, bijvoorbeeld een omgevingsplan. Neem deze ook mee.

Volop in ontwikkeling

Zoals ook te lezen was in dit eerdere nieuwsartikel is het Omgevingsloket nog volop in ontwikkeling. Tot januari 2021 werken de ontwikkelteams aan het basisniveau van het Omgevingsloket, daarna wordt het loket verder doorontwikkeld. Dus op dit moment kan een vergunning en/of melding nog op de oude manier worden gedaan.

Jaarlijkse check

Wanneer een vergunning is verkregen of een melding is gedaan wordt jaarlijks gekeken of de inrichting hier nog aan voldoet. Verwacht wordt dat wanneer een vergunning is verkregen of een melding is gedaan voor milieubelastende activiteiten dat ook jaarlijks bekeken zal moeten worden of hier nog aan wordt voldaan. Om dit te checken zal dit waarschijnlijk ook gaan plaatsvinden door middel van bovenstaand stappenplan via het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Altijd op de hoogte?

Wil je meer weten over de specifieke wijzigingen ten aanzien van de huidige milieuregels binnen het Activiteitenbesluit vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bronnen: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl, www.infomil.nl & www.sccm.nl

Omgevingswet