Onze diensten

De nieuwe Omgevingswet, deel 6

Datum: 15-09-2020

In het vorige nieuwsbericht (deel 5) is gecommuniceerd over het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding voor de milieubelastende activiteiten. Verwacht wordt dat wanneer een vergunning is verkregen of een melding is gedaan voor milieubelastende activiteiten dat ook jaarlijks moet worden gecontroleerd of hier nog aan wordt voldaan. Deze check zal waarschijnlijk gaan plaatsvinden door middel van het volgen van het stappenplan milieubelastende activiteit via het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), zie voor meer uitleg dit nieuwsartikel.

Checken welke regels van toepassing zijn voor milieubelastende activiteiten

De Omgevingswet is onderdeel van de compliance verplichtingen in o.a. ISO 14001. Organisaties moeten tot op artikel niveau weten welke eisen van toepassing zijn. Dit geldt voor grote- en kleine organisaties. Ook moeten organisaties monitoren of er wijzigingen zijn. Veel bedrijven gebruiken voor het Activiteitenbesluit de AIM (Activiteitenbesluit Internet Module) module. Deze module wordt regelmatig opnieuw ingevuld en de uitkomsten nagelopen. Door de komst van de nieuwe Omgevingswet zal de AIM verdwijnen. Voor de Omgevingswet kan de nieuwe digitale omgeving DSO worden geraadpleegd. Via de functie ”regels op maat” wordt de meeste regelgeving uit de landelijke regelgeving ontsloten. Echter wordt niet verwacht dat alle regels worden ontsloten. Gemeenten zijn niet wettelijk verplicht om alle regels via het DSO te ontsluiten.

Bij het invullen van de AIM kon aangegeven worden ‘checken van milieuregels’. Om nu te bekijken of regels gelden voor milieubelastende activiteiten, wordt verwacht dat gekeken zal worden in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Hierin is voor een aantal milieubelastende activiteiten aangegeven welke rijksregels van het Bal gelden. De milieubelastende activiteiten zijn gegroepeerd per bedrijfstak, zoals complexe bedrijven, dienstverlening-, en zorg. Maar er worden ook activiteiten genoemd die de bedrijfstakken overstijgen.

Voorbeelden van activiteiten die de bedrijfstak overstijgen zijn een koelinstallatie met kooldioxide, koolwaterstoffen of ammoniak. Wanneer daarnaar gekeken wordt staat uitgelegd wat een koelinstallatie is, wat onder de milieubelastende activiteit valt en wat niet. Vervolgens worden de milieuregels uit het Bal aangegeven.

Aangegeven staat bij de milieubelastende activiteiten welke regels uit hoofdstuk 4 (veiligheidsvoorschriften) en 5 van toepassing zijn en wanneer een omgevingsvergunning van toepassing is. In hoofdstuk 2 is de zorgplicht opgenomen. Per milieubelastende activiteiten zal gekeken worden of dit in een bedrijfstak is opgenomen en welke regels van toepassing zijn of dat een vergunning of en melding nodig is. Vervolgens is het belangrijk om periodiek intern te checken of de organisatie ook daadwerkelijk voldoet in de praktijk.

Kijk ook verder

Indien de milieubelastende activiteiten niet voorkomen in de bedrijfstakken, kijk dan ook verder. Het bevoegd gezag (provincie/gemeente) kan met maatwerkvoorschriften, vergunningvoorschriften, maatwerkregels en gelijkwaardige maatregelen komen die specifiek gelden voor de provincie of gemeente. Of er kunnen decentrale regels voor de milieubelastende activiteiten gelden.

Het is ook mogelijk om een transponeringstabel Activiteitenbesluit te raadplegen, daarin is opgenomen de verschillen voor de milieubelastende activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Volop in beweging

Net als de Omgevingswet is ook dit nog volop aan verandering onderhevig, wijzigingen worden nog steeds doorgevoerd in de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal).

Altijd op de hoogte?

Wil je meer weten over de specifieke wijzigingen ten aanzien van de huidige milieuregels binnen het Activiteitenbesluit vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Bronnen: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl, www.overheid.nl, www.infomil.nl, www.sccm.nl & SCCM Webinar 24 maart 2020

Omgevingswet