Onze diensten

Definitieve concept PGS 37-2 richtlijn gepubliceerd

Auteur: Martijn Eijsackers
Datum: 24-11-2023

Op 8 november 2023 is het definitieve concept van de PGS 37-2 richtlijn gepubliceerd. PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen. Deze richtlijn is ontwikkeld om de opslag van lithium-houdende energiedragers te beheersen. Het definitieve concept ligt nu ter goedkeuring bij het Bestuurlijk omgevingsberaad (BOb). Nadat de richtlijn de status ‘definitief’ krijgt, kan het worden opgenomen in de Rijksregels. Inhoudelijk zal de richtlijn niet meer veranderen dus het definitieve concept kan al worden toegepast.

PGS 37-2 richtlijn: wat houdt het in?

PGS 37-2 is de richtlijn voor de veilige opslag van lithium-houdende energiedragers. De richtlijn heeft een risico-gebaseerde aanpak en heeft als doel de risico’s die gepaard gaan met de opslag van lithiumbatterijen en -accumulatoren te minimaliseren. De richtlijn is van toepassing op de opslag van (losse of als onderdeel van een product) lithium-houdende energiedragers (cellen, batterijen of accu’s) zoals genoemd in tabel A van hoofdstuk 3.2 van het ADR.

Om te bepalen welke maatregelen een organisatie moet nemen om aan de PGS 37-2 richtlijn te voldoen, moet er worden vastgesteld in welke ‘Typical’ een organisatie valt. De indeling in een typical wordt gebaseerd op de omvang van de organisatie en de hoeveelheid aanwezige lithiumbatterijen. Vanuit de PGS 37-2 richtlijn dienen zowel de opslaglocatie als de betrokken medewerkers aan een aantal belangrijke veiligheidseisen te voldoen. Ofwel, het ‘Basisveiligheidsniveau’ van de organisatie dient op orde te zijn.

Daarnaast zijn er in de PGS 37-2 richtlijn ook maatregelen opgenomen die verder kijken dan het op orde hebben van de basisveiligheid. Deze maatregelen hebben betrekking op:

 1. Bouwkundig maatregelen en voorzieningen
 2. Handelingen en werkzaamheden
 3. Opslagvoorziening
 4. Onderhouden, repareren, keuren en inspecteren van stellingen
 5. Registratie en documentatie
 6. Opleiden en trainen
 7. Algemene veiligheid op locatie (interne veiligheid)
 8. Brandveiligheid
 9. Blusvoorzieningen (middelen en/of installaties)
 10. Noodplannen, incidenten en calamiteiten
 11. Pictogrammen en overige aanwijzingen

Het is ook mogelijk om, naast de in de PGS 37-2 richtlijn genoemde maatregelen, gelijkwaardige maatregelen te treffen. Voor zover de wetgeving dit toelaat. Een gelijkwaardige maatregel is een alternatief voor een in een PGS-richtlijn beschreven maatregelen. De criteria waaraan deze gelijkwaardige maatregelen moeten voldoen zijn opgenomen in Hoofdstuk 8 van de PGS 37-2 richtlijn.

Is het verplicht?

In principe is de PGS 37-2 een richtlijn en dus geen verplichting. Echter, vanuit bepaalde perspectieven kan het wel als een verplichting worden opgenomen. Vanuit de Omgevingswet kan een omgevingsdienst bijvoorbeeld vereisen dat je als organisatie ook aan de PGS 37-2 richtlijn voldoet, naast de wettelijke verplichtingen welke je als organisatie hebt.

Vooruitlopen op de PGS 37-2 richtlijn

Tussen het ‘definitief’ verklaren door de BOb en het daadwerkelijk opnemen van de PGS 37-2 richtlijn in de Rijksregels kan een tijdsperiode verstrijken. Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) vind je meer informatie over hoe gemeenten, provincies en het bedrijfsleven voortuit kunnen lopen op de publicatie van de PGS richtlijn in de Rijksregels.

Hulp nodig?

Vanuit de ISO 14001 norm is jouw organisatie als (bijna-) gecertificeerde organisatie verplicht te bewerkstelligen dat alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving wordt vastgesteld, begrepen en dat er consequent aan wordt voldaan. De Kennisexperts van Cuccibu kunnen samen met jouw organisatie de relevante milieuwet- en regelgeving inventariseren, vastleggen en adviseren over de maatregelen zodat jouw organisatie compliant is. Daarbij houden wij wijzigingen in de relevante milieuwet- en regelgeving op het netvlies en geven deze wijzigingen tijdig door aan jouw organisatie. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Bronnen: Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, Informatiepunt Leefomgeving

richtlijn lithium-houdende energiedragers