Onze diensten

Invoering nieuwe ARIE-regeling uitgesteld naar 1 januari 2023

Datum: 14-06-2022

Binnenkort is er een nieuwe ARIE-regeling van toepassing. Hierdoor zullen meer bedrijven onder de ARIE-regeling vallen. Daarnaast resulteert dit waarschijnlijk in een wijziging in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regeling.  

Wat is de ARIE-regeling?

ARIE staat voor Aanvullende Risico Inventarisatie en -Evaluatie. Het is een aanvulling op de Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E) die is gericht op het voorkomen van zware ongevallen met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen. De ARIE moet uitgevoerd worden door bedrijven waar een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen in installaties aanwezig is of kan worden gevormd. In een ARIE legt een organisatie vast hoe de gevolgen van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen worden beheerst. Het bestaat, net als de RI&E, uit de volgende onderdelen:  

  • Inventarisatie van de gevaren en risicobeperkende maatregelen.
  • Evaluatie van de risico’s.
  • Plan van aanpak.

Verwachte wijzigingen

De reden voor herziening is dat regelgeving op een aantal punten niet goed handhaafbaar en gebruikersonvriendelijk is. Daardoor is de veiligheid en gezondheid van werknemers onvoldoende gewaarborgd. Door de herziening kunnen bedrijven de ARIE-regeling beter naleven en kan deze ook beter worden gehandhaafd. Met de nieuwe ARIE zullen voornamelijk meer bedrijven onder de regeling vallen. Allereerst zullen bedrijven met een hoog intern risico, die buiten de werkingssfeer van het Brzo 2015 vallen, door de ARIE-regeling soortgelijke verplichtingen opgelegd krijgen. Het Brzo 2015 is het Besluit Risico Zware Ongevallen. Hierin staan regels die moeten bijdragen aan dat eventuele risico’s van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk worden beperkt. Bedrijven die buiten de werkingssfeer van de Brzo 2015 vallen zijn o.a. bedrijven met een hoog intern risico voor de werknemers maar die een te beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen in huis hebben om een extern risico te vormen.  

Daarnaast wordt de aanwijssystematiek van gevaarlijke stoffen veranderd. In de huidige versie worden stoffen gecategoriseerd door middel van een rekenmethode die door veel bedrijven als te ingewikkeld werden ervaren. In de nieuwe ARIE-regeling wordt een simpelere aanwijssystematiek gebruikt, die aansluit op die van het Brzo. CLP-categorieën van stoffen worden gelinkt aan een drempelwaarde zonder toepassing van een rekenmethode. Er wordt uitgegaan van 30% van de drempelwaarden van het Brzo.

Meer bedrijven moeten voldoen

De Rijksoverheid verwacht dat ongeveer 200 extra bedrijven onder de ARIE-regeling gaan vallen. Dit zullen voornamelijk MKB-bedrijven zijn. Deze bedrijven moeten een Aanvullende Risico Inventarisatie en –Evaluatie gaan uitvoeren inzake de beheersing van risico’s van zware ongevallen. Daarnaast moeten zij een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en een intern noodplan gaan opstellen en implementeren. Tot slot moeten alle bedrijven die onder de ARIE-regeling vallen een eenmalige melding doen aan de Nederlandse Arbeidsinspectie (voorheen Inspectie SZW). Dit geldt dus ook voor de bedrijven die al een ARIE hebben. 

Invoering nieuwe ARIE-regeling uitgesteld

De verwachting was dat de nieuwe ARIE-regeling per 1 juli 2022 in werking zou treden. Dit is uitgesteld tot 1 januari 2023. Het ministerie van SZW is de ARIE-regeling op dit moment aan het herzien. De afstemming en toetsing kosten meer tijd dan verwacht. Het is de bedoeling dat de nieuwe ARIE-regeling tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treedt, waarvan de inwerkingtreding ook is uitgesteld tot 1 januari 2023.

Altijd op de hoogte?

Altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen in certificatielandschap? Schrijf je dan in voor de QSN nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief

Bronnen: Arboportaal, Nederlandse Arbeidsinspectie, Rijksoverheid en Arbo-online.

ARIE regeling