Onze diensten

Naast energiebesparingsplicht ook informatieplicht in 2019

Datum: 19-11-2018

Wet milieubeheer (Wm) is de belangrijkste milieuwet. Deze wet bepaalt welk wettelijk gereedschap kan worden ingezet om het milieu te beschermen. Als ondernemer heb je een zorgplicht om de nadelige gevolgen van jouw bedrijfsactiviteiten voor het milieu te voorkomen of te beperken.

Vanuit het Activiteitenbesluit word je o.a. verplicht tot:

  • Een doelmatig gebruik van energie;
  • Het voorkomen dan wel – voor zover dat mogelijk is – het beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu van het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting.

Energie

Besparingsplicht
Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). In 2017 is de plicht tot energiebesparing opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer en geldig voor de inrichtingen van bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3  aardgas(equivalent) per jaar gebruiken. Het treffen van alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder is daarbij de regel. De Erkende Maatregelenlijsten (EML) vanuit de Bijlage 10 Activiteitenbesluit, beschikbaar voor 19 bedrijfstakken, zijn daarbij het uitgangspunt.

De wet verplicht je dus onder meer om waar mogelijk energiezuinig te ondernemen. Het uitgangspunt is dat elke ondernemer hier zelf mee aan de slag gaat. Voor een horecaorganisatie is het bijvoorbeeld belangrijk goed afgesloten koelcellen en ijsvrije verdampers te hebben, voor een kantooromgeving het automatisch uitschakelen van alle apparatuur na werktijd, in de bedrijfshallen moet voorkomen worden dat reclame- en overige buitenverlichting onnodig brandt en de gezondheids- en welzijnszorginstellingen dienen een energiezuinige roltrapbesturing toe te passen.

Informatieplicht
De inrichtingen dienen uiterlijk 1 juli 2019 aan het bevoegd gezag te rapporteren welke energiebesparende maatregelen binnen de inrichting zijn doorgevoerd. Na de eerste rapportage 2019 moet de inrichting om de vier jaar het bevoegd gezag informeren over de genomen maatregelen in de inrichting. Vanaf januari 2019 kan iedere drijver van de inrichting via het eloket van de RVO het rapport (laten) opsturen naar de RVO. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat de inrichting een Eherkenning (de digitale sleutel voor ondernemers en de overheid) heeft.

Voor de volgende inrichtingen geldt de informatieplicht niet:

  • Type C-bedrijven (vergunningplichtig);
  • Deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie (MJA3);
  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2 vereveningssysteem;
  • Deelnemers aan het Europees Broeikasgas Emissiehandelssysteem (ETC).

De informatieplicht geldt ook voor die inrichtingen die – naast de energiebesparingsplicht – ook de auditverplichting hebben vanuit de ‘Europese Energie-Efficiency (EED)’ richtlijn. Daarbij zijn ook de Erkende Maatregelenlijsten (EML) het uitgangspunt. Specifiek voor deze EED-ondernemingen geldt dat uiterlijk 5 december 2019 een rapport bij het bevoegd gezag wordt ingeleverd.

Verkeer

Verkeer en vervoer komt steeds meer onder de aandacht als onderdeel van het milieu. Niet alleen in de Wet milieubeheer maar ook in het Activiteitenbesluit en de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED). Daarbij wordt er ook met de komst van de Handreiking Vervoermanagement (versie 2 november 2017) inzicht gegeven in de wijze waarop invulling aan de Zorgplicht van Wet milieubevervoermanagementheer en het Activiteitenbesluit betreffende verkeer en vervoer wordt gegeven.

Hulp nodig?

Vanuit de ISO 14001 norm is jouw organisatie als (bijna-) gecertificeerde organisatie verplicht te bewerkstelligen dat alle van toepassing zijnde milieuwet- en regelgeving wordt vastgesteld, begrepen en dat er consequent aan wordt voldaan.

Meer weten over bovenstaande onderwerpen of de wijze waarop onze consultants jouw organisatie verder kunnen helpen? Wij vertellen graag meer. Onze consultants komen met een praktische aanpak die aansluit op de organisatie en aan de ISO 14001 norm voldoet. Neem contact op via 0252-547 000 of info@qsn.nl.

Contact

Bronnen: www.infomil.nl, www.rvo.nl, www.mkbservicedesk.nl

Klimaatdoelen 2030