Onze diensten

Nieuwe SZW-lijst, januari 2022

Datum: 10-02-2022

Op 3 januari 2022 is de nieuwe SZW-lijst met CMR stoffen gepubliceerd. CMR staat voor Carcinogeen (kankerverwekkend), Mutageen (verandering in erfelijke eigenschappen inducerend) en Reproductie toxisch (schadelijk voor de voortplanting of het nageslacht).   

SZW-lijst

Werkgevers zijn verplicht om hun medewerkers tegen blootstelling aan CMR stoffen te beschermen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) publiceert een SZW-lijst met daarop de stoffen en processen die door de Europese Unie zijn aangewezen als CMR stoffen. De lijst wordt twee keer per jaar voorzien van een update en opnieuw gepubliceerd in de Staatscourant. 

Registratieplicht

Werkt jouw organisatie met één of meerdere CMR stoffen? Dan geldt er een aanvullende registratieplicht op persoonsniveau. Dit is opgenomen in de Arbowet. Het is verplicht om de gegevens tot 40 jaar na beëindiging van de blootstelling te bewaren. Het niet op orde hebben van deze registratie wordt gezien als schending van de zorgplicht voor werknemers. Ook in de Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet de blootstelling aan CMR stoffen worden opgenomen. De Nederlandse Arbeidsinspectie controleert hier streng op en zet handhavingsinstrumenten, zoals boetes en het stilleggen van werkzaamheden, in bij overtreding.  

Belangrijkste wijzigingen

In totaal zijn er ruim 30 significante wijzigingen in de lijst doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De SZW-lijst bevat drie aparte lijsten voor de drie CMR stoffen. In de laatste versie is bij de stofgroepen duidelijker beschreven welke stoffen en processen daar wel of niet onder vallen.
  • De ATP 17 voor Annex VI van de CLP verordening van REACH is verwerkt. Dit betekent dat de nieuwe lijst een groot aantal nieuwe stoffen bevat.
  • Er zijn een aantal stoffen teruggeplaatst welke eerder verwijderd waren.

Het teken • in de lijst met stoffen geeft aan dat de stof (opnieuw) is toegevoegd of significant is gewijzigd sinds de publicatie van de SZW-lijst van juli 2021 

Hulp nodig?

Kan jouw organisatie hulp gebruiken in het verwerken van CMR stoffen in de RI&E? De Kennisexperts van QSN helpen graag! Neem vrijblijvend contact met ons op.

Contact

Bronnen: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Nederlandse Arbeidsinspectie.

SZW lijst