Onze diensten

Vernieuwde MVO Prestatieladder

Datum: 16-04-2020

Duurzaam ondernemen én maatschappelijk verantwoord, dat lijkt misschien groots en meeslepend, maar veel organisaties zijn hier dagelijks mee bezig. Of jouw onderneming nu klein, groot of heel groot is. Of je nu nationaal of internationaal zaken doet. Iedereen kan acties ondernemen waarbij rekening wordt gehouden met de gevolgen hiervan op mens, milieu en samenleving.

De komende jaren zal in toenemende mate aandacht en acties gevraagd worden om een bijdrage te leveren aan de realisatie van doelen op het gebied van onder andere energiebesparing, tegengaan van milieuverontreiniging (beperking uitstoot broeikasgassen), zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en betrokkenheid te tonen bij de samenleving.

Vernieuwde MVO Prestatieladder per 1 maart 2020

Om op objectieve wijze aan te tonen wat jouw bedrijf al allemaal doet op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) of als je hier op structurele wijze verder aan wilt werken, biedt de MVO Prestatieladder uitkomst. Deze Prestatieladder is in 2010 voor het eerst gelanceerd, na een update in 2013, is er nu een derde versie uitgebracht. De MVO Prestatieladder versie 3, is op 1 maart 2020 gepubliceerd. Door deze nieuwe certificatienorm kun je jouw bedrijfsinspanningen ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen inzichtelijk maken en laten certificeren.

Basis van de Prestatieladder is niet aangepast

In de basis kent deze derde versie nog steeds een aantal bekende uitgangspunten.

 • Zo zijn nog steeds de drie pijlers; managementsysteem, MVO-thema’s en Stakeholdersbetrokkenheid onverminderd van belang.
 • De ISO 26000:2010 dient als sleutelreferentie. Deze ISO-norm is niet te certificeren, de MVO Prestatieladder is dit wel.
 • De ISO ‘High Level Structure’ is opgenomen in de hoofdstructuur van de Prestatieladder. De Prestatieladder lijkt inhoudelijk dus veel op andere managementsysteemnormen (zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 45001), zo ook de manier waarop de eisen zijn geformuleerd (lijkt met name op de ISO 14001 voor milieumanagement).

De MVO Prestatieladder kent, ook in de nieuwe versie, 5 niveaus. Afhankelijk van het resultaat tijdens de certificeringsaudit wordt een certificaat afgegeven op één van de vijf niveaus. Voor niveau 1 en 2 is het certificaat één jaar geldig, met als beleidsdoel een bijbehorend planning om te ontwikkelen naar niveau 3. De certificaten op de overige drie niveaus zijn drie jaar geldig. Elke drie jaar wordt het niveau opnieuw door de geregistreerde certificatie-instelling vastgesteld of bijgesteld. Vanaf niveau 3 vinden er jaarlijkse controle audits plaats. Het vastgestelde niveau op de MVO Prestatieladder wordt op het certificaat vermeld en geregistreerd.

Belangrijke vernieuwingen in de 2020-versie

Een aantal belangrijke vernieuwingen in deze laatste versie zijn:

 • Het MVO-beleid wordt sterker dan voorheen gericht op de thema’s waarop de organisatie significante bijdragen kan leveren. Meestal is dat nauw verbonden met het primaire proces.
 • De thema’s kunnen al dan niet in het perspectief van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) worden gezet. Daardoor kunnen bedrijven die de SDG’s als uitgangspunt nemen voor hun MVO-beleid meer baat hebben bij het implementeren van de MVO Prestatieladder.
 • MVO-waarden of bedrijfsprincipes, die al onderdeel waren van ‘good governance’ zijn nu gekoppeld aan de PDCA-cyclus en krijgen daardoor een grotere betekenis.
 • De MVO-impact was al meetbaar aan de hand van de kengetallen, maar nu is het ook verplicht daarover te rapporteren en met stakeholders te communiceren. Jaarlijks moet een MVO-verslag gemaakt worden en actief over worden gecommuniceerd.
 • De eis om jaarlijks een analyse te maken van stakeholderverwachtingen is vervangen door de eis om jaarlijks materiële thema’s en significante stakeholders vast te stellen (4.4).
 • Bedrijven moeten nu zelf aantonen hoe zij zich verhouden tot de sector, en hun niveaubepaling voor de MVO Prestatieladder onderbouwen.
 • Op niveau vier is de ketenverantwoordelijkheid verder versterkt met een paragraaf over MVO bij inkoop en omgaan met leveranciers.
 • Het behalen van niveau vijf, het niveau voor de echte koplopers, is nu mogelijk gemaakt. Dit was, in de vorige versies, niet mogelijk.
 • Er zijn nu 31 thema’s in plaats van 33 en de naamgeving van enkele kernthema’s is geactualiseerd. De drie handhavingsthema’s zijn vervallen, twee thema’s (19 en 28) zijn samengevoegd tot één thema (productinformatie), behoorlijk bestuur is als thema beter benoemd, er is één actueel thema (flexibele arbeidskrachten) toegevoegd.

Overgangsregeling van versie 2 (2013) naar versie 3 (2020)

Er is een overgangstermijn vastgesteld van één jaar, wat inhoudt dat per 1 maart 2021 alle audits tegen versie 3 (2020) moeten worden uitgevoerd. Wanneer je er klaar voor bent, mag jouw organisatie ook vanaf 1 september 2020 al tegen versie 3 laten auditen. Certificaten van versie 2 (2013) van de MVO Prestatieladder zijn niet meer geldig per 1 maart 2022. De overgangsaudit naar versie 3 kan in combinatie met de jaarlijkse controleaudit of her-certificatieaudit worden uitgevoerd.

Meer weten?

Meer weten over hoe wij jouw organisatie kunnen helpen met het behalen van het gewenste niveau op de MVO Prestatieladder? Of is jouw organisatie al in het bezit van een certificaat versie 2 (2013) en wil je ondersteuning bij de overgang naar versie 3 (2020)? Neem dan contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Contact

Bron: mvoprestatieladder.nl

MVO prestatieladder