Onze diensten

Uitzonderingen Energielabel C verplichting

Datum: 14-11-2022

Vanaf 1 januari 2023 geldt een Energielabel C verplichting voor kantoorgebouwen. Voldoet een kantoorgebouw niet aan deze eis? Dan mag het gebouw niet meer als kantoor gebruikt worden. Voor welke kantoorgebouwen is deze verplichting van toepassing? En wat zijn de uitzonderingen op de regel?  

Wat is een kantoorgebouw?

Een kantoorgebouw is een gebouw met één of meer kantoorfuncties en nevengebruiksfuncties daarvan. Een gebouwgedeelte kan alleen een kantoorgebouw zijn als de gebruiksfunctie kantoor niet een nevengebruiksfunctie is van een andere gebruiksfunctie binnen hetzelfde gebouw. Dit is hoe een kantoorgebouw wordt gedefinieerd in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Voor kantoorgebouwen waarbij de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties 50% of meer beslaat van de totale oppervlakte én de oppervlakte aan kantoorfuncties (en nevenfuncties) groter is dan 100 m2, geldt de Energielabel C verplichting. De regeling is van toepassing ongeacht dat het gebouw in eigen gebruik is of verhuurd wordt. Energielabel C staat gelijk aan een maximumwaarde voor primair fossiel energiegebruik van 225 kWh/m2 per jaar. Hoe lager het primair fossiel energiegebruik, hoe beter het energielabel.  

Uitzonderingssituaties

Uiteraard zijn er ook uitzonderingen op de verplichting. De volgende kantoorgebouwen hoeven niet te voldoen aan de Energielabel C verplichting:

 • Gemengd gebouw met < 50% kantoorfunctie. Deze uitzondering geldt voor een kantoorgebouw met een gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties van minder dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte. Dan geldt de Energielabel C verplichting niet. Dit is van toepassing op gebouwen met verschillende gebruiksfuncties, bijvoorbeeld een winkelfunctie en kantoorfunctie. Voor de berekening van de 50% wordt alleen gekeken naar de gebruiksoppervlakte met een kantoorfunctie. Bijbehorende nevengebruiksfuncties, zoals een kantine, worden buiten beschouwing gelaten. Meerdere kantoren in een gebouw? Voor de berekening worden de gebruiksoppervlaktes van alle kantoren bij elkaar opgeteld.

 

 • Klein kantoorgebouw van < 100 m2 gebruiksoppervlakte. De Energielabel C verplichting geldt niet als de gebruiksoppervlakte aan kantoorfuncties én nevengebruiksfuncties minder is dan 100 m2. In tegenstelling tot bovenstaande uitzondering worden hier de nevengebruiksfuncties wel meegenomen. Hierbij moeten de gebruiksoppervlaktes van meerdere kantoren in één gebouw bij elkaar worden opgeteld. Komt het totaal boven de 100 m2 uit? Dan geldt de Energielabel C verplichting voor alle kantoren, ook als ze los van elkaar een gebruiksoppervlakte van minder dan 100 m2 hebben.

 

 • Kantoorfunctie als nevengebruiksfunctie in hetzelfde gebouw. Het kan voorkomen dat er in een gebouw een kantoorfunctie wordt vervuld. Wanneer deze kantoorfunctie een nevengebruiksfunctie is van een andere gebruiksfunctie, dan is er geen sprake van een kantoorgebouw. De Energielabel C verplichting is dan niet van toepassing. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ziekenhuizen of industriehallen.

 

 • Kantoorgebouw waarop de hardheidsclausule van toepassing is. De hardheidsclausule houdt in dat er een uitzondering geldt, als de te treffen maatregelen, om alsnog Energielabel C te halen, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar. De eigenaar van het kantoorgebouw moet aantonen dat aan deze uitzondering wordt voldaan. 

 

 • Vanwege specifieke eigenschappen. Sommige kantoorgebouwen behoren tot een speciale categorie, waardoor er geen labelplicht geldt. Het gaat om de volgende categorieën:
  • Monumenten: Gebouwen die zijn aangewezen als rijksmonument, provinciaal of gemeentelijk monument. Dit geldt ook voor gebouwen waarvoor een dergelijke aanwijzing in procedure is. Wanneer één deel van een gezamenlijk kantoorgebouw een monumentale status heeft, is de uitzondering ook van toepassing.
  • Tijdelijk gebruik: Kantoorgebouwen die minder dan twee jaar worden gebruikt, zijn uitgesloten van de verplichting. Deze termijn begint te lopen bij daadwerkelijk gebruik van het kantoorgebouw en kan met tussenpauzes worden ingezet, zolang de maximale termijn van twee jaar niet wordt overschreden. Voorbeelden zijn kantoorgebouwen op bouwplaatsen, in slooppanden of in panden die worden getransformeerd.
  • Onteigening: Kantoorgebouwen die worden onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet, zijn een uitzondering. Er moet aannemelijk worden gemaakt dat de onteigening is of wordt ingezet. Het bevoegd gezag beoordeelt dit.
  • Geen energieverbruik: Ook kantoorgebouwen waar geen energie wordt verbruikt voor het regelen van het binnenklimaat, hoeven niet te voldoen. Deze uitzondering geldt overigens niet voor kantoorgebouwen waar de energie voor het binnenklimaat op het eigen terrein/gebouw/grond wordt opgewekt. 
  • Leegstand: Staat een kantoorgebouw leeg? Dan wordt er geen handhaving uitgevoerd. Het gebouw mag pas weer gebruikt worden als er alsnog wordt voldaan aan de Energielabel C verplichting. 

Hulp nodig?

Ongeveer 46% van de kantoorgebouwen voldoet momenteel aan de Energielabel C verplichting. Voldoet jouw organisatie al aan de Energielabel C verplichting? Onze ervaren consultants helpen organisaties graag op weg en ondersteunen bij diverse energie uitdagingen. Neem vrijblijvend contact op en we vertellen je graag meer over de mogelijkheden.  

Contact

Bronnen: Informatiepunt leefomgeving, RVO

verplichting kantoorgebouw