Onze diensten

Status Informatie- en Energiebesparingsplicht

Datum: 01-11-2021

Om klimaatveranderingen tegen te gaan wil de Nederlandse overheid in 2030 minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. Om dit doel te halen heeft de Rijksoverheid enkele milieumaatregelen ingevoerd. Wanneer een organisatie per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas gebruikt, dan is de organisatie op basis van het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Dit wordt de Energiebesparingsplicht genoemd. Op 1 juli 2019 is daarnaast ook de Informatieplicht ingevoerd. Eens per vier jaar moeten organisaties rapporteren over de uitgevoerde energiebesparende maatregelen.

Kamerbrief Informatie- en Energiebesparingsplicht

Op 6 september 2021 heeft de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de Tweede Kamer via een kamerbrief geïnformeerd over de stand van zaken van de Informatie- en Energiebesparingsplicht. In deze brief informeerde zij ook over de lessen die zij hebben geleerd uit de voorgaande ronde en die ze meenemen naar de volgende ronde van de Informatieplicht in 2023.

De Informatie- en Energiebesparingsplicht gaat op voor zowel mkb als niet mkb bedrijven en instellingen. Naar schatting moeten ongeveer 90.000 bedrijven in Nederland voldoen. Inmiddels heeft circa 64% van de verwachte doelgroep gerapporteerd via het digitale informatieplichtsysteem eLoket van de RVO. Elke week komen er gemiddeld nog zo’n 120 rapportages binnen. Het doel is natuurlijk dat uiteindelijk alle verplichte bedrijven energiebesparende maatregelen uitvoeren en hierover rapporteren. Hiervoor is toezicht en handhaving nodig. Uit de kamerbrief blijkt dan ook dat ze hier aanvullende middelen op gaan inzetten voor de volgende ronde.

Aankondigingen

Naast een toelichting op de stand van zaken worden er in de kamerbrief ook een aantal aankondigingen gedaan, waaronder:

  • De datum voor het indienden van de rapportage informatieplicht 2023 voor auditplichtige en niet auditplichtige bedrijven en instellingen worden gelijk getrokken. Voornemen is om de ronde eind 2023 te laten starten.
  • Actualisatie van de Erkende maatregelenlijsten (EML). De opzet, zowel indeling als inhoud, van de lijsten worden gewijzigd om beter aan te sluiten op de systematiek van de Nieuwe Omgevingswet.
  • Niet complexe vergunningsplichtige bedrijven komen vanaf 1 januari 2023 onder de verwerking van de algemene regel voor Energiebesparingsplicht.

Meer weten?

Wist jij al dat QSN door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is aangewezen als Energie Expert inzake activering Informatieplicht Energie besparen? Meer weten over de Informatie- en energiebesparingsplicht of de wijze waarop onze Consultants jouw organisatie verder kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact me ons op via 0252-547000 of info@qsn.nl.

Contact

Bronnen: RVO, Infomil

wijziging niveau eHerkenning